+381 21 245 4514 novi.sad@omladinajazas.rs

PROJEKTI 2017

PREVENCIJA HIV/AIDS-A I BOLESTI ZAVISNOSTI...

Realizacijom projekta je kroz određeni proces treninga obučeno 25 mladih vršnjačkih edukatora koji su u periodu pose obuke, realizovali 75 radionica i time edukovali blizu 2 500 mladih u prevenciji bolesti zavisnsoti i HIV/AIDS-a. Radionice su realizovane u Subotici, Novom Sadu, Somboru i Pančevu. Osnonva novina u pristupu treninga je upotreba multimedijalnih sistema koji su polaznicima treninga pružili mogućnost da informacije dobijaju na njima prihvatljiv način i u duhu trendova koji su aktuelni u kombinaciji sa tradicionalnim sistemom rada. Ovako su stvoreni preduslovi za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvijena je kreativnost i obezbeđena je veća aktivnost učesnika u vršnjačkoj edukaciji.

ZDRAVLJE JE U ZNANJU​

Projektom je kroz određeni proces pozvano, selektovano i obučeno 80 vršnjačkih edukatora tokom Letnje škole u trajanju od osam dana u Omladinskom kampu u Bogojevu. Obučeni vršnjački edukatori iz Subotice, Novog Sada, Bečeja i Pančeva su u kasnijim fazama projekta realizovali 300 radionica i edukovali  skoro 10 000 mladih Vojvodine u prevenciji bolesti zavisnosti, hiv/aids-a, polno prenosivih bolesti i očuvanju reproduktivnog zdravlja. Ovakvim prituspom edukacije mladima su pružene informacije na inovativan i njima prihvatljiv način koje oni lakše prihvataju jer je u njihovom sistemu vrednosti.

OMLADINSKE NOVINE “CLICK, CLICK, BOOM"​

Osnovni cilj projekta je bio da se smanji nivo diskriminacije šire društvene zajednice prema osetljivim društvenim grupama, predstavljanjem mladih uspešnih ljudi i njihovih dostignuća iz navedenih grupa, putem priloga u Omladinskim novinama, društvenim mrežama novina i na portalu. Navedeni cilj je realizovan tako što su članovi redakcije novina prvo prošli obuku kako da na senzitivno korektan način pišu o navedenim temama, kako da se bave analizom problema i kako da urade pravilan izbor tema, nakon čega su stečeno znanje primenili kroz pisanje priloga u okviru novina kao deo redovne rubrike novina.

DIGITALIZACIJA OMLADINSKIH NOVINA

Realizacijom projekta pored promocije novina,  unapređen je rad novina kroz obuke članova redakcije, izrađen je portal novina, povećan broj čitalaca i  Omladinske novine su ušle u proces preregistracije novina iz štampanog u elektronski medij. Tokom trajanja projekta kao osnovni cilj projekta izrađen je portal novina www.omladinskenovine.rs  i portal http://uspesnimladi.omladinskenovine.rs/ preko koji su plasirani svi prilozi planirani projektom. Ovakvim rezultatom proejkta Omladniske novine su ostale jedine novine u regionu namenjene isključivo mladima sa idejom da im se kroz afirmativan način ukaže na mogućnosti koje im se pružaju u zemlji, ali sada na mnogo prihvatljiviji način i u skladu sa interesovanjima mladih.

Ekološki edukatori - ka rešenju problema

Realizacijom projekta je u cilju popularizacije, podsticanja, usmeravanja i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine, kroz određeni proces obučeno 10 mladh vršnjačkih ekoloških edukatora koji su tokom trajanja projekta realizovali 20 radionica i edukovali oko 450 učenika nižih razreda srednjih škola na temu ekologije, čime se uticalo na značajno unapređenje znanja i povećanje svesti mladih. Osnovna ideja projekta je potekla od činjenice da se društvo i briga o čovekovoj sredini može postići samo pravilnom, blagovremenom i sistematskom edukacijom mladih, radi razvijanja svesti i odgovornog ponašanja prema sebi i svom okruženju. Samo tako se priroda i čovekovo okruženje mogu očuvati za budućnost. Upravno ta ideja je i trebala da se postigne ovakvim principom realizacije projekta.

DIGITALIZACIJA OMLADINSKIH NOVINA

Projektom je ojačana kadrovska struktura i dodatno unapređen sajt Omladinskih novina uz pomoć saveta i obuka eksperata „DW Akademie“, kako bi se mladima pružile informacije na što kvalitetniji i sveobuhvatniji način. Realizacijom projekta obučena je nova generacija novinara osnovama novinarstva, e-novinarstvu, marketingu, promocija novina, dorađen je sajt i novine su dodatno približene ciljnoj populaciji. Omladinske novine su  jedine u regionu namenjene mladima sa idejom da im se ukaže na mogućnosti koje im se pružaju u zemlji. Novine kroz primere dobre prakse u različitim oblastima informišu mlade radi povećanja produktivnosti, stvaranja ekonomske stabilnosti i poboljšanja opštih uslova života mladih. Projektom je planirnao da dostignuta ciljan grupa od 32 000 mladih.

DIGITALIZACIJA OMLADINSKIH NOVINA

U okviru projekta  je izdato poslednje štampano izdanje novina, redizajnira sajt-portal novina, povećan broj čitalaca i  Omladinske novine su registrovane kao elektronski medij. Ovakvim izmenjenim konceptom usklađenim sa budžetom, organiazcija je uspela da: izda jedno izdanje novina u tiražu od 10 000 primeraka, objavi preko 180 priloga, dosegne preko 40 000 korisnika, od čega 10 000 kroz štampano izdanje i više od 10 000 mesečno putem portala, kao i da pored portala www.omladinskenovine.rs, napravi još jedan portal http://uspesnimladi.omladinskenovine.rs/. Nakon završenog projekti i planirnih aktivnosti, organizacija je ušla u proces preregistarcije novina kao elektronski mediji.

IGROM ZA SREĆNO DETINJSTVO​

Osnovna ideja projekta je da se jedno dečije igralište u Novom Sadu postavljanjem odgovarajućih sprava i rekvizita za igru prilagodi deci sa invaliditetom. Projektom je predviđeno da se raspiše konkurs za izradu rekvizita za dečija igrališta za decu sa invaliditetom. Ovakvim pristupom mladi koji učestvuju u konkursu razvijaju svest o sistematičnom projektovanju objekata za potrebe dece i osoba sa invaliditetom, razvijaju novi proizvod upotrebne vrednosti, lokalnoj samoupravi se ukazuje na potrebe izgradnje dečijih igrališta za ciljnu populaciju, kod građana se značajno utiče na povećanje nivoa svesti o potrebama dece sa invaliditetom a među decom koja koriste igralište se razvija inkluzija.

LETNJA ŠKOLA ĆIRILIČNE KALIGRAFIJE​

Tokom četiri meseca projekta odabrano je sedam mladih srba iz regiona i osam iz Srbije koji su prošli školu ćirilične kaligrafije u trajanju od sedam dana i tokom iste stekli osnonva znanja i infomracije o pravopisu srpskog jezika, istoriji našeg naroda, verovanjima našeg naroda i naučili osnove kaligrafskog pisanja ćirilicom u praksi i teoriji. Koncept rada na školi je bio podeljen u dve celine. Prva celina je podrazumevala predavanja i praktično teorijski deo iz kaligrafije, dok je druga celina podrazumevala  prkatičnu primenu stečenog znanja i obilazak znamenitosti Novog Sada: Matica srpska, Muzej Matice srpske, Patrijašijdski dvor u Sremskim Karlovcima, Karlovačku gimnaziju i druge…

Translate »